แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 – 2552

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 – 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 – 2552

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 – 2552 ได้แก่

ผศ. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ได้รับคัดเลือกงานวิจัยให้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย: การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (An Option for Thai Legal Education Reform : Clinical Legal Education)”

อาจารย์ลักคณา ร่มเย็น ได้รับคัดเลือกงานวิจัยให้รับทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2552 “มาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินของชาวเขา ในอำเภอสอง จังหวัดแพร่
(Solution of Problem about Right of the hill tribes in land at Song Amphur Phrae Province )”

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้รับทุนงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 ในหัวข้อ “หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในมติและรายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ (The Human Rights Law Principles in The Official Resolutions and Report of United Nations)”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ