แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา กยศ. ที่ขอกู้ ในภาคฤดูร้อน

ประกาศสำหรับนักศึกษา กยศ. ที่ขอกู้ ในภาคฤดูร้อน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษา กยศ. ที่ขอกู้ ในภาคฤดูร้อน

ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดให้ วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2552 เป็นวันลงนามยืนยันการกู้ยืมในภาคฤดูร้อน/2551 หากนักศึกษาที่ฝึกงานหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถลงนามตามวันที่กำหนดได้และต้องการขอกู้ยืม ภาคฤดูร้อน/2551 นักศึกษาต้องยื่นแบบคำขอลงนามแบบยืนยันล่วงหน้า โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ในไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ