แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2551

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2551

ประกาศนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. (ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะกู้ยืมในภาคการศึกษาฤดูร้อน
โปรดอ่านอ่านรายละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนที่กองพัฒนานักศึกาได้ประกาศไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ