แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2552

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดดังนี้
ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม – วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอรับใบสมัครได้โดยตรงที่คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 - วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552
การยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล้ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ