แสดงรายละเอียดข่าวแบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง( Letter of Recommendation)

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง( Letter of Recommendation) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง( Letter of Recommendation)

นักศึกษาที่ต้องการขอหนังสือรับรอง( Letter of Recommendation)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง( Letter of Recommendation)ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ