แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่า

ประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่า

นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งผู้กู้รายเก่า(ที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน ในปี 2551) สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ใต้ถุนอาคารคณะนิติศาสตร์ หรือเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/stu-loan.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ