แสดงรายละเอียดข่าวการขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ให้นักศึกษามาดำเนินการทำเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อกับทางคณะนิติศาสตร์ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาเขียนใบคำร้องของบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อพร้อมเหตุผลประกอบและจะต้องมีความเห็นพร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
2. นักศึกษาจะต้องแนบเล่มความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
3. นักศึกษาทำการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ