แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

ด้วย สกอ. เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557 ระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. โทร. 02 610 5463 – 5 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่

http://www.inter.mua.go.thภายใต้หัวข้อ “Announcements”
หรือ
http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=444

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด จำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำนวน 9 ชุด) มายังกองวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ