แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

เปิดรับสมัครทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

ด้วย สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. โทร. 02 610 5463 – 5 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่ http://www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด จำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำนวน 9 ชุด) มายังกองวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ