แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดให้มีการให้รางวัลการเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยผู้เสนอต้องจัดทำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ