แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้นำนักศึกษาฝึกงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย บทบาทและการทำงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา 2556 ผ่านมา ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานของศูนย์ฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ