แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ January Session 2015 in Sophia University (เปิดรับสมัคร 5-19 ตุลาคม 2557)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ January Session 2015 in Sophia University (เปิดรับสมัคร 5-19 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ January Session 2015 in Sophia University  (เปิดรับสมัคร 5-19 ตุลาคม 2557)

Sophia University ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ January Session 2015 in Sophia University ซึ่งได้จัดทำเป็น 3 หลักสูตร คือ Japanese Business and Economy, Media and Contemporary Issues in Japan และ Japanese Language (Beginner Level) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 มกราคม 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการฝึกทักษะด้านภาษากับนักศึกษา Sophia University และมีโอกาสได้ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/Sophia

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ