แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557)

เปิดรับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557)

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557 ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(สำหรับสาขานิติศาสตร์ ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ สามารถสมัครทุนการศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายการเงินการธนาคาร/ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)

คุณสมบัติเบื้องต้น:

1.  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2557
2.  จบปริญญาตรี สาขาที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาโท/ เอก สาขาวิชาที่กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
3.  ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5

กำหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2557

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทุน สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน วิธีการสมัคร ได้ที่ http://www.bot.or.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร: 0 2283 5780, 0 2283 5782, 0 2283 6751, 0 2283 6754

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ