แสดงรายละเอียดข่าวทุน UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2014-2015 สำหรับบุคลากร (หมดเขต 26พฤษภาคม 2557)

ทุน UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2014-2015 สำหรับบุคลากร (หมดเขต 26พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2014-2015 สำหรับบุคลากร (หมดเขต 26พฤษภาคม 2557)

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2014-2015 จำนวน 25 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.unesco.org/new/en/fellowships หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 115 โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ