แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” The 1st NIDA ASEAN CAMP

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” The 1st NIDA ASEAN CAMP - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” The 1st NIDA ASEAN CAMP

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” The 1st NIDA ASEAN CAMP ในวันที่ 28-23 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติ
1. นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3,4
2. นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน
3. นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
4. ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
4. สามารถอยู่ร่วมค่ายได้จนจบ
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อร้ายแรง
6. เต็มใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม พร้อมเปิดใจรับ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน

นักศึกษาที่สนใจให้โหลดใบสมัครและกรอกเอกสารให้เรียบร้อยส่งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.


ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ