แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน UMAP USCO-Program C (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2557)

รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน UMAP USCO-Program C (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน UMAP USCO-Program C (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2557)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา USCO-Program C โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจำนวน 800 เหรียญสหรัฐ

นักศึกษาที่สนใจสามารถจัดทำใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.umap.org/en/cms/detail.php?id=300, http://www.umap.org/en/cms/detail.php?id=301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ