แสดงรายละเอียดข่าวทุนดูงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (หมดเขต 26 พฤษภาคม 2557)

ทุนดูงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (หมดเขต 26 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนดูงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (หมดเขต 26 พฤษภาคม 2557)

กองวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณาถึงความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเข้มแข็งทางด้านภาษา มีโอกาสเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีทักษะในการสื่อสารและสมรรถนะสากล ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นสากลและการก้าวสู่ประชาคมเซียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงได้จัดสรรทุนศึกษาดูงานจำนวน 3 ทุน ตามโครงการ CMU-ASEAN Academic Connect –CAAC II: Vietnam Concern ระหว่างวันที่ 25, 27 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ The Diplomatic Academy of Vietnam, Vietnam National University: University of Economics and Business และ Hanoi University of Agriculture กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 ทุน และทุนสำหรับบุคลากรประจำสายสนับสนุน จำนวน 1 ทุน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ