แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ JENESYS ๒.๐ สาขาการป้องกันภัยพิบัติ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ JENESYS ๒.๐ สาขาการป้องกันภัยพิบัติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ JENESYS ๒.๐ สาขาการป้องกันภัยพิบัติ

นักศึกษาคนใดสนใจเข้าร่วม โครงการ JENESYS ๒.๐ สาขาการป้องกันภัยพิบัติข องกลุ่มการศึกษา/กฏหมาย/สังคมศาสตร์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ

-เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาการศึกษา/กฏหมาย/สังคมศาสตร์
-สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี
-สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ป่น

หลักฐานในการสมัคร

-ใบสมัคร (ติดต่อที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์)
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำนานทะเบียนบ้าน
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-ใบแสดงผลการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1400388760.pdf

ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตณ์ ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2557 เวลา 17.00 น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ