แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย บทความ หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในหัวข้อดังนี้
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ
3) การพัฒนาผู้เรียนผ่านรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ในการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eqd.cmu.ac.th/2014seminar/20141627Uncen-21st-century/default.asp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ