แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 23 มิถุนายน 2557)

รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 23 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 23 มิถุนายน 2557)

มูลนิธิการศึกษาไทย – เอมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2558 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี

สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยารกรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ในด้านการวางแผนนโยบายและแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1.  สัญชาติไทย
2.  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี คะแนนฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3.  ผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 (ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) หรือ 71 (ด้วยระบบอินเตอร์เนต)
4.  อายุระหว่าง 30-50 ปี
5.  ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาอบรมนี้

ผู้รับทุนจะได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุน สามารถทำสำเนาระเบียบการจากเอกสารดังแนบ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ http://www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Today’s grants) หมดเขต 23 มิถุนายน 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ