แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 30 พฤษภาคม 2557)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 30 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 30 พฤษภาคม 2557)

Kagawa University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Sanuki Program at Kagawa University” ประจำปี 2014
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

โครงการดำเนินการโดย Kagawa University International Office (KUIO) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน จัด 2 ครั้ง / ปี คือ

ครั้งที่ 1: เดือนตุลาคม 2014 – เดือนมีนาคม 2015
ครั้งที่ 2: เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม

จัดการเรียนการสอนในด้าน Basic Japanese Language, Japanese Culture และ Project Sanuki (Research based course)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

1.  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยตนเอง
2.  นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกการเข้าร่วมโครงการ ได้ 2 แนวทางคือ
1.  เข้าร่วม Sanuki Program เพียงอย่างเดียว
2.  เข้าร่วม Sanuki Program เพียงอย่างเดียว (6 เดือน) และเข้าชั้นเรียนปกติ ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน
3.  เข้าเรียนในชั้นรียนปกติ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขั้นไป)
3.  Kagawa University เปิดสอนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการไม่กิน 3 ราย ตามเขื่อนไข

นักศึกษาที่สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=356&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ