แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 มิถุนายน 2557)

รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 มิถุนายน 2557)

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และกันยายน – พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากสมาชิกอาเซียน

จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน โดยผู้สมัครต้องมคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  อายุระหว่าง 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
2.  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
3.  มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.  มีความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำเอกสารใบสมัคร และส่งมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1821 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5646 กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.deqp.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ