แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับโครงการ Japanese company internship program ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 พฤษภาคม 2557)

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับโครงการ Japanese company internship program ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับโครงการ Japanese company internship program ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 พฤษภาคม 2557)

ด้วย University of Ryukyus (UR) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับบริษัทต่างๆ ใน Okinawa ในโครงการ Japanese company internship program ในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 18 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2 สัปดาห์แรก Internship I: อบรมธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนการอ่าน เขียน และสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในด้านธุรกิจ ด้านการประชุม และมารยาทเชิงธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่น ต่อไป

3 – 4 สัปดาห์ถัดมา Internship II: ฝึกงานกับบริษัท เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความถนัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน ภายหลังการฝึกงานจะมีการเปิดโอกาสซักถาม และหารือถึงปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยมั่งหวังให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอนหน่วยกิจ จำนวน 4 เครดิตจาก UR โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ โดยทาง UR จะจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งละ 80,000 เยน)

นักศึกษาที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/informations/detail/137[/url]

หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ กรุณามาสมัครยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ