แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 801

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 801

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 12 เม.ย. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 4201

อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ