แสดงรายละเอียดข่าวThe Taiwan – Thailand Elite 600 Scholarship for Master’s or Doctoral Studies.

The Taiwan – Thailand Elite 600 Scholarship for Master’s or Doctoral Studies. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Taiwan – Thailand Elite 600 Scholarship for Master’s or Doctoral Studies.

In order to promote the further cooperation in higher education between Taiwan - Thailand, Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) is inviting and encouraging lecturers and staffs to pursue Master or PhD degrees and contribute to the further development of academic excellence and research collaborations between University and STUST, with the Elite 600 Scholarship Program. STUST have offered the scholarships for Master’s or Doctoral Studies, which these following benefits;

1.  For Master Student:
•  Tuition and fees waived
•  Half of tuition and fees waived

2.  For Ph.D. Student:
•  Tuition, fees, and dormitory fees waived plus monthly stipend of 10,000 TWD. Scholarship recipients will be obliged to assist advisors to facilitate various researches and publish journals articles.

With this program, lecturers do not need to be concerned about language difficulties, STUST offer a large number of English-instructed international programs. Please refer to www.stust.edu.tw/en/node/Degree_Programs for the details of the international programs.

For further information and application form, please feel free to visit:
www.research.mua.go.th/taiwan/mainpage.php
www.esit.org.tw

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ