แสดงรายละเอียดข่าวการเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556"

การเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญบุคลากรร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบและ 1 นักศึกษาตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวรอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์"

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ