แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177414 การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตอน 01,801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177414 การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตอน 01,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177414 การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตอน 01,801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177414 การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตอน 01,801

วัน อังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4201

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ