แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801

วัน อังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4210

ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ