แสดงรายละเอียดข่าวการกรอกข้อมูลเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2557(ครั้งที่2) ในระบบ CMUMIS

การกรอกข้อมูลเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2557(ครั้งที่2) ในระบบ CMUMIS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกรอกข้อมูลเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2557(ครั้งที่2) ในระบบ CMUMIS

ด้วยกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ่ายประจำ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฏากรนั้น

เพื่อให้การหักและนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้หน่วยงานท่านแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท(ยกเว้นพนักงานส่วนงาน)ในสังกัด ได้กรุณากรอกแบบรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำภาษี 2557 (ครั้งที่ 2) โดยทำการ Login ผ่านระบบ CMUMIS และเข้าในรายหัวข้อ "บันทึกรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล" ตามคู่มือที่ได้มาแนบตามไฟล์ประกอบข่าว สามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557 ถึง 18 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดแล้ว กองคลังจะใช้ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เป็นฐานข้อมูลเพื่อที่นำไปคำนวณลดหย่อนภาษี ในประจำเดือน มิถุนายน 2557 ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ