แสดงรายละเอียดข่าวผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2557

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2557

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดือนมิถุนายน 2557 นั้น

  บัดนี้ การรับสมัครและการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 ราย ดังนี้

    1.  นายชลทิตย์ ธีรศานติพันธ์    รหัส 552010020
    2.  นายสรวิชญ์ วีระพงศ์กมล    รหัส 552010067
    3  นายศรัณย์วุฒิ น้อยภู่    รหัส 552010063
    4  นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ  รหัส 552010068
    5  นายธีรธิป ทองมีอาคม    รหัส 542010027
    6  นายพงศธร ถาวร      รหัส 542010042
    7  นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา  รหัส 542010005
    8  นางสาวโนชา รุ่งเรืองศรี    รหัส 552010049
    9  นายณัฐดนัย เอ่งฉ้วน    รหัส 552010025
    10  นางสาวณัฐกานต์ ฉันทะ    รหัส 552010023

คำชี้แจง:
-  รายชื่อที่ได้ประกาศข้างต้นนี้ เป็นรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด

-  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันหรือสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบข่าว) และยื่นรายงานตัวพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (คุณวราลักษณ์) ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

หมายเหตุ: หากไม่สามารถมารายตัวด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วม โดยระบุหัวเรื่อง “ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเวียดนามฯ” และเนื้อหาให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร พร้อม scan เอกสารทั้งหมดแนบมา มายัง lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557

-  คณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับกำหนดการกิจกรรมก่อนเดินทาง กำหนดการเดินทาง และกำหนดการกิจกรรมหลังจากเดินทางกลับ ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์และอีเมล์ต่อไป

-  หนังสือเดินทางควรมีอายุคงเหลือนับจากเดือนมิถุนายน 2557 มากกว่า 6 เดือน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ