แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต" (Researches and Creative Solutions of Tomorrow) ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านใดสนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://research.sru.ac.th/sru_conference2014/ โดยสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทาง E-mail: research-sru@hotmail.com


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ