แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issue"

ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issue" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issue" ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนในบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.la.ubu.ac.th/mekong_conference/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ