แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Law Student สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับสมัครฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Law Student สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Law Student สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Law Student จากสถาบันการศึกษาภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นจำนวน 5 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 25 คน เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมงต่อรุ่น

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสมัคร ให้มาสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามสะดวก
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก นางสาวกฤษณีย์ คำปาย โทร. 053-943-751-3 ต่อ 14

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ