แสดงรายละเอียดข่าวการใช้รหัส IT Account แทนรหัส MIS Account เพื่อเข้าใช้ระบบงานต่างๆ บน CMU MIS

การใช้รหัส IT Account แทนรหัส MIS Account เพื่อเข้าใช้ระบบงานต่างๆ บน CMU MIS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้รหัส IT Account แทนรหัส MIS Account เพื่อเข้าใช้ระบบงานต่างๆ บน CMU MIS

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกด้วยบัญชีผู้ใช้เดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการใช้รหัส MIS Account หรือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าใช้ระบบต่างๆ บน Cmu mis ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ IT Account ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับ E-mail Account (.....@cmu.ac.th) เพียง Account เดียว ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ