แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2557)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2557)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครรับนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้การศึกษานำไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นส. วารุณี ค๊าสตารี กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 053-943-664 และสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th ภายใต้หัวข้อ Exchange Program

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ