แสดงรายละเอียดข่าวโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2556 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2556 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2556 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2556 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 210 คน เพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น แนะแนวการศึกษาต่อในสายนิติศาสตร์ การทำงานในสายกฎหมาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมายและเป็นการสร้างเกราะป้องกันจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนื่องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากความบกพร่องในผลหรือกระบวนการทางกฎหมาย การส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ