แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้จัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 - กุมภาพันธ์ 2557 โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนักศึกษาอาสาสมัครจำนวนครั้งละ 5-8 คนจะจัดทำแผนการสอนในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือหัวข้อที่กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ โดยแผนการสอนดังกล่าวจะถูกตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตามหลักวิชาของอาจารย์ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และในระหว่างการจัดกิจกรรมอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้ฟังออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยในการทำกิจกรรมนั้นผู้ฟังจะไม่เพียงแต่นั่งฟังการบรรยายเพียงแต่ความรู้ทางด้านกฎหมายเท่านั้น แต่ผู้ฟังจะได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักศึกษาอาสาสมัครด้วย เช่น การแบ่งกลุ่มช่วยกันหาคำตอบ การชมวีดิทัศน์ การเล่นเกมส์ประกอบกิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น ในปัจจุบันโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ