แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 - เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนักศึกษาอาสาสมัครจำนวนครั้งละ 5-8 คนจะจัดทำแผนการสอนในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือหัวข้อที่กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ โดยแผนการสอนดังกล่าวจะถูกตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตามหลักวิชาของอาจารย์ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และในระหว่างการจัดกิจกรรมอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้ฟังออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยในการทำกิจกรรมนั้นผู้ฟังจะไม่เพียงแต่นั่งฟังการบรรยายเพียงแต่ความรู้ทางด้านกฎหมายเท่านั้น แต่ผู้ฟังจะได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักศึกษาอาสาสมัครด้วย เช่น การแบ่งกลุ่มช่วยกันหาคำตอบ การชมวีดิทัศน์ การเล่นเกมส์ประกอบกิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น ในปัจจุบันโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายได้จัดโครงการต่อเนื่องกันมาทุกปี
วัตถุประสงค์
1)เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
2)เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัคร
3)เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าตอบแทน
4)เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงปัญหาของการใช้กฎหมายในความเป็นจริงและเพื่อสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
5)เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมต่อการศึกษากฎหมายและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแก่นักศึกษาอาสาสมัคร
6)เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้สามารถถ่ายทอดความรู้กฎหมายที่ตนมีอยู่ได้
7)เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ