แสดงรายละเอียดข่าวประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกฯ

ประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกฯ

ตามที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงปลูกจิตสำนึกฯ ปี2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้กยศ. ในวันที่ 5 ก.พ. 57 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น หากมีนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าวได้ขอให้นักศึกษาติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลังกำหนด ในวันที่ 3 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ