แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!!! Scholarship programme TF Learn Program@NUS (หมดเขต 14 มี.ค. 57)

ด่วน!!! Scholarship programme TF Learn Program@NUS (หมดเขต 14 มี.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!!! Scholarship programme TF Learn Program@NUS (หมดเขต 14 มี.ค. 57)

ด้วย National University of Singapore ประชาสัมพันธ์โครงการ The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme ประจำปีการศึกษา 2014-15 ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนสิ่งหาคม - ธันวาคม 2014 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนจำนวน 6,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943664

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ