แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปนะชาคมอาเซียน+3 - ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปนะชาคมอาเซียน+3 - ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปนะชาคมอาเซียน+3 - ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน + 3: ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง" ประเด็นสำคัญประกอบด้วย การขับเคลื่อนในด้านการจัดการและนโยบายทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมือง และปฏิกิริยาของรัฐบาลกับประชาชนของประเทศต่างๆ ในการเคลื่อนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยยูนนาน(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และอีกหลายสถาบันจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี อินโดนีเซีย ที่รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

บทความที่ส่งจะได้รับการคัดเลือกโดยผ่านการพิจารณาและประเมินในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ผู้ส่งบทความต้องส่งต้นฉบับ ผลงานวิจัยหรือทฤษฎีที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อนและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงจะได้รับการพิจารณา บทความที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารประจำปี EASC 2014 ภายหลังการนำเสนอและแก้ไขปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะ

กำหนดการ
1 มกราคม 2557  เปิดรับบทความและสมัครเข้าร่วมสัมมนา
1 มิถุนายน 2557  แจ้งตอบการรับบทความกับผู้เขียน
14 มิถุนายน 2557  ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา
16-17 กรกฎาคม 2557  วันจัดประชุมวิชาการ

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.9-idea.com/easc2014/index-th.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ