แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2557
(2014 Global Korea Scholarship (GKS) : Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program)
-------------------------

สถาบัน ระดับชาติว่าด้วยการศึกษานานาชาติ (National Institute for International Education (NIIED) กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศมอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2557 (2014 Global Korea Scholarship (GKS) : Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี
- ผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ พร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ตามที่กำหนด ทั้งนี้ สถาบัน NIIED จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพจริง (ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เช่น HIV ยาเสพติด ฯลฯ และสตรีมีครรภ์ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้)
3. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2517
4. จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
- ผู้ที่เคยลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน ไม่สามารถสมัครรับทุนนี้ได้
- ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 จะต้องส่งใบรับรองการศึกษาในการสมัคร และส่งปริญญาบัตรให้ NIIED ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป
6. ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้ที่สมัครรับทุนสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสาขาเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของการรับทุน
1. จะได้รับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
- บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 900,000 วอน ต่อเดือน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัย จำนวน 210,000 วอน ในสาขามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ และจำนวน 240,000 วอน ในสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลศาสตร์ ต่อภาคการศึกษา
3. ค่าตั้งถิ่นฐานในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 200,000 วอน
4. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาเต็มจำนวน
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ จะรับผิดชอบโดย NIIED
6. ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 500,000-800,000 วอน
7. ค่าประกันสุขภาพ จำนวน 20,000 วอน ต่อเดือน
8. ทุนพิเศษสำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาเกาหลีในระดับ 5 หรือ 6 จำนวน 100,000 วอน ต่อเดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php/menu-news-top/menu-news-scholarship/item/4227-korean-government-scholarship-24-2-2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ