แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนการศึกษามุลนิธิหอการค้าอเมริกันประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทุนการศึกษามุลนิธิหอการค้าอเมริกันประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนการศึกษามุลนิธิหอการค้าอเมริกันประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทุนการศึกษามุลนิธิหอการค้าอเมริกันประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 56)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
4. มีความประพฤติดี
5. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
7. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบ าเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2

โทร 053-942919 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ