แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษของคุณ Susan และคุณ Clarence ให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร

ประกาศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษของคุณ Susan และคุณ Clarence ให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษของคุณ Susan และคุณ Clarence ให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร

ให้นักศึกษาตามรายชื่อด้านล่างนี้มารับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่พี่กุ้ง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1. Noja Roonggruangsri
2. Prachaya Jainong
3. Kessuda Fongmala
4. Noopon Chantanakom
5. Thanakrit Euapitaksakul

โครงการอบรมภาษาอังกฤษทั่วไป
1. Pheetdee Eakannunkul

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ