แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคลากรภายนอก

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักวิจัย ศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เพื่อให้นำความรู้พัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ