แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 12.30 น. ณ ห้อง SB 4301
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาก่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ 30 นาที

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ