แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอบปลายภาคกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ประกาศสอบปลายภาคกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 11.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอบปลายภาคกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ประกาศสอบปลายภาคกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 11.00 น. ห้อง SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ