แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001,801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001,801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001,801

วัน ศุกร์ ที่ 14 ก.พ. 57 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง SB 4201

อ.จารุณี จีระออน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ