แสดงรายละเอียดข่าวThe 3rd NIDA Summer Camp on "Sustainable Toursim" June 17-26, 2014

The 3rd NIDA Summer Camp on "Sustainable Toursim" June 17-26, 2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 3rd NIDA Summer Camp on

National Institute of Development Administration (NIDA) Thailand will organize the 3rd NIDA Summer Camp on “Sustainable Tourism” which will be held from June 17-26, 2014 at NIDA Bangkok Thailand.

Deadline Documents March 7, 2014


More info: click http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=317&infomain_id=4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ