แสดงรายละเอียดข่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายหลังแต่งงานของสตรีญี่ปุ่น-ไทย และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

บรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายหลังแต่งงานของสตรีญี่ปุ่น-ไทย และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายหลังแต่งงานของสตรีญี่ปุ่น-ไทย และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายหลังแต่งงานของสตรีญี่ปุ่น-ไทย และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Guest Speaker :
1. Assoc. Prof. Dr. Yoshinori Naoi, Kagawa-Ehime Universities' Graduate School of Law
2. Assoc. Prof. Dr. Kunio Ozawa Graduate School of Law, Kagawa University


เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีผู้แปลเป็นภาษาไทย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-943284 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ